skip to main content
Newcastle Emlyn Town Council crest

Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn

GWYBODAETH AM Y CYNGOR TREF

Mae'r Cyngor Tref yn cwrdd unwaith y mis yn Neuadd Cawdor, Castell Newydd Emlyn. Cynhelir cyfarfodydd ar y Trydydd Iau bob Mis am 7.00pm (ac eithrio misoedd mis Awst a mis Rhagfyr). Mae holl gyfarfodydd y Cyngor Tref ar agor i'r cyhoedd ond weithiau byddant yn cael eu heithrio pan fydd yn rhaid trafod materion cyfrinachol.


Cyfarfod Mehefin i’w gynnal ar y 27ain oherwydd amgylchiadau annisgwyl.


Gall aelodau'r cyhoedd fynd i'r afael â'r Cyngor Tref trwy drefniant ymlaen llaw drwy'r Clerc gan roi rhybudd o ddeg diwrnod.

Mae yna ddeg o Gynghorwyr Tref sy'n ffurfio Cyngor Tref Castell Newydd Emlyn. Ym mis Mai bob blwyddyn, mae'r Cyngor yn cynnal ei gyfarfod Blynyddol a Seremoni sefydlu Maer ac etholir un o'r Cynghorwyr i'r swydd y maer, a chaiff cynghorwr arall ei ethol i swydd i swydd y Ddirprwy Faer.

Mae cofnodion pob cyfarfod ar gael ar y wefan hon ar ôl iddynt gael eu pasio gan y Cyngor yn y cyfarfod canlynol.

Mae ein Dogfennau Strategol hefyd ar gael i chi eu gweld.